You are here:-Solucions limyf
Solucions limyf2018-05-09T15:05:49+00:00

Les nostres solucions són:

Professionalitzar la gestió global dels centres

Incorporar eines de gestió empresarial pròpies d’altres sectors per tal de donar solució a les necessitats d’organitzacions complexes com els centres educatius.

Cal veure els centres educatius com a organitzacions que han de donar resposta a diferents col·lectius com els alumnes, les famílies, els professionals, etc. Això ho fan amb recursos clau que desenvolupen activitats clau que permeten desenvolupar i aplicar projectes pedagògics i solucions educatives.

Definir els seus objectius i accions a partir de plans estratègics i d’actuació

A partir d’una definició dels objectius a llarg, mig i curt termini, s’han de definir plans estratègics, d’actuació, etc. que permetin implementar-los. Aquestes definicions han de ser liderades pels propis actors i receptors de l’activitat dels centres amb el guiatge i eines ad hoc que els permetin trobar les solucions que més els poden escaure.

Desenvolupar els equips directius dels centres (crear “equips d’alt rendiment”) per poder fer front als reptes del sector

Els equips directius d’alt rendiment (EDAR) han de tenir una sèrie de característiques que es poden desenvolupar amb plans d’acció específics a cada cas. Entre les principals característiques podem destacar: Les persones tenen una confiança sòlida i profunda l’una en l’altra i en l’objectiu de l’equip i se senten lliures per expressar els seus sentiments i idees. Tots treballen per aconseguir els mateixos objectius. Els membres de l’equip tenen clar com treballar junts i com fer les tasques. Tothom entén l’equip i els objectius de rendiment individual i sap què se n’espera. Els membres de l’equip desfan activament la tensió i la fricció en un ambient relaxat i informal. L’equip discuteix constructivament, i tothom té l’oportunitat de contribuir. El desacord es veu com una cosa bona i es gestionen els conflictes. La crítica és constructiva i està orientada a resoldre problemes i eliminar obstacles. L’equip pren decisions quan hi ha un acord natural. Cada membre de l’equip respecta els processos de l’equip i altres membres. El lideratge de l’equip canvia de tant en tant, segons correspongui, per generar resultats.

Desenvolupar professionalment els equips docents per tal que puguin valorar, acceptar i implementar les diferents metodologies i eines pedagògiques al seu abast

Els centres educatius han de conèixer molt bé les seves necessitats a partir dels objectius fixats i tenir molt ben identificades les fortaleses i febleses dels seus professionals per tal de poder encaixar els recursos amb les necessitats. A partir de definicions de perfils tipus DISC o InSight, amb coaching o mentorings individuals es pot fer una assignació de recursos més eficaç i una millor definició de plans de formació i desenvolupament a mida o ja presents en el mercat.

Introduir els centres educatius en xarxes de relació que els permetin compartir experiències i projectes amb altres institucions, tant del país, com de fora

És interessant posar en contacte diferents centres, fins i tot de diferents països, amb l’establiment de relacions inicials proposades en funció de les necessitats, en motiu de treballar conjuntament temes concrets, amb la proposta de jornades concretes per treballar aspectes d’interès comú, etc. Es poden articular i monitoritzar equips mixtes que treballin amb objectius comuns, etc.

Identificar, avaluar i implementar noves ofertes educatives relacionades amb les activitats pedagògiques desenvolupades tradicionalment en cada centre (noves etapes educatives, nous estudis reglats o no, etc.)

Més enllà de les etapes obligatòries i postobligatòries tradicionals, els centres educatius tenen l’oportunitat d’oferir estudis professionalitzadors que els complementin o bé formacions que vagin més enllà dels estudis reglats com podrien ser activitats artístiques, vinculades a les noves tecnologies, lingüístiques, gastronòmiques, etc.

Integrar els centres educatius amb els actors que formen part del seu entorn immediat (famílies, empreses, associacions empresarials, universitats,administracions, etc.)

Els centres educatius poden cobrir necessitats d’altres actors vinculats com poden ser les famílies (les escoles poden incloure cooperatives de consum, activitats socials i de lleure, etc.), les empreses (estudiants hi poden anar a fer pràctiques, es poden compartir instal·lacions, es poden desenvolupar projectes escolars d’interès per a empreses, etc.), les universitats (més enllà dels pràcticums dels estudiants de disciplines relacionades amb l’educació, estudiants d’altres matèries poden complementar les formacions dels alumnes de l’escola des d’altres perspectives, etc.).

Aplicar eines i metodologies de marketing per a la captació de nous alumnes, la fidelització de famílies i la captació de recursos

Les eines i metodologies del marketing poden ser útils per a la consecució dels objectius comercials dels centres educatius, però han de considerar les característiques intrínseques d’aquests, fer una bona anàlisi de l’entorn, del mercat potencial i la seva demanda, de la competència. També cal escollir els millors canals per arribar a cadascun dels segments identificats com a objectiu d’actuació comercial. Cal conjuminar el coneixement d’aquestes disciplines comercials amb les particularitats del sector escolar.

Aplicar eines de gestió econòmica i financera per optimitzar la captació i assignació de recursos

Més enllà dels registres comptables i financers per fer front a les exigències legals i fiscals, els centres educatius poden millorar la seva gestió i l’assignació de recursos si incorporen en la seva gestió eines i procediments de gestió financera com l’elaboració de pressupostos, el seu seguiment, l’elaboració i anàlisi dels estats de caixa, el registre d’inversions, l’optimització dels recursos financers, etc.

Definició de plans de captació de recursos a partir d’activitats complementàries i/o paral·leles a l’activitat educativa

Els centres educatius poden obtenir noves fonts de recursos rendibilitzant les seves instal·lacions fora de l’horari escolar. Una altra font d’ingressos podria ser, com a exemple, posar en valor el coneixement de la seva activitat en relació a la creixent oferta de projectes EdTech mitjançant l’avaluació d’aquests i/o l’establiment de plataformes d’inversió.

Gestionar les instal·lacions i equipaments (tecnològics i no tecnològics) amb l’objectiu que s’optimitzi el desenvolupament de l’activitat educativa dels centres

Per una banda, es poden treballar els enfocaments que els centres educatius fan de la incorporació de les noves tecnologies en la seva activitat (infraestructura de connectivitat, equipament d’aules, equips del centre o BYOD, desenvolupament de materials propis, etc.)

Per l’altra, algunes propostes pedagògiques noves poden implicar canvis en les instal·lacions, obertura d’espais, creació de nous, mobilitat interna i externa, etc. Caldrà, en aquests casos, posar d’acord les demandes pedagògiques amb propostes arquitectòniques expertes.