Fes coses diferents i obtindràs resultats diferents

Metodologia2018-05-15T09:43:37+00:00

Metodologia de treball

Per tal de poder identificar les necessitats a satisfer o els problemes a resoldre, analitzem els centres escolars considerant tots els elements que configuren la seva activitat. Cada cas ens determinarà la millor aproximació a fer. Aplicarem eines diverses segons la necessitat identificada. Entre aquestes, destacaríem les següents:

  • La conceptualització del centre educatiu en el marc d’un “model canvas” d’Osterwalder que ens permetrà tenir una “foto” de la situació actual del centre com a sistema en el qual hi interactuen la pràctica docent, les relacions amb les famílies, la identificació de les activitats i recursos clau, el mercat escolar, els corrents d’ingressos i despeses, etc. Amb aquest mateix marc de treball també es podrà definir un escenari més optimitzat per a la consecució dels objectius fixats.

  • L’establiment d’entrevistes amb les persones clau de l’organització, amb una mostra dels professionals, de les famílies, dels alumnes, etc. i/o la proposta i anàlisi dels resultats d’enquestes als mateixos sectors esmentats i que poden abastar des del clima laboral, la qualitat educativa percebuda, l’avaluació dels serveis escolars, etc.

  • Tallers participatius amb els agents principals dels centres educatius esmentats anteriorment. Aquests tallers poden ser de Lego® Serious Play®, Wallbreakers®, DesignThinking, Manual Thinking®, etc. Aquestes dinàmiques permeten obtenir informació molt valuosa sobre els funcionament dels centres.

  • Anàlisi de l’organització i els seus actors a partir de la implementació d’eines com el DISC o InSight® per identificar perfils, talent, etc.

  • Dinàmiques lúdiques amb els professionals, les famílies i/o els alumnes, per generar noves relacions i dades sobre el funcionament dels centres.

Amb el resultats de l’esmentada anàlisi es treballarà en les propostes que ajudin els centres educatius a assolir els objectius que s’han fixat. Les propostes tenen dues parts:

  • Identificació de les solucions aplicables i el disseny de la seva aplicació particular a cada cas.

  • Implementació de la o les solucions identificades a partir de la definició d’un projecte que pugui ser valorat i avaluat pels centres educatius i els seus responsables en tot moment.

  • Segons la nostra metodologia, la nostra feina no acaba només amb el disseny i implementació de les solucions proposades. Les nostres solucions sempre porten incorporades accions de seguiment del desenvolupament i resultats d’aquestes amb una durada variable en funció de la dimensió i característiques de cada cas.